§1. Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób:
PROJECT PLAY – firma Project Play z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 12/3, 02-566 Warszawa

NIP: 7582323896, REGON: 383696186

Serwis– serwis internetowy należący do PROJECT PLAY, znajdujący się pod adresem www.projectplay.pl
Usługi – wszelkie usługi świadczone przez PROJECT PLAY na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszą Politykę Prywatności
Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej lub mający zdolność prawną, który korzysta z określonych funkcjonalności Serwisu oraz Usług.
Dane Osobowe – zgromadzone w trakcie rejestracji w Serwisie informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i pozwalające Użytkownikowi na korzystanie z określonych funkcjonalności serwisu.
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika pozwalający Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności serwisu (np. formularz kontatowy).
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku PROJECT PLAY, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez PROJECT PLAY.
Ciasteczka – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu PROJECT PLAY zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu PROJECT PLAY może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Głównym celem działania Serwisu jest umożliwienie korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz umożliwienie kontaktu z biurem
2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez PROJECT PLAY. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez PROJECT PLAY.
4. PROJECT PLAY zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
5. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
6. Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkowników na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).
7. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu, akceptuje zasady niniejszej polityki prywatności.

§2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r., będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi Pani/Pana danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROJECT PLAY z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa
3. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
4. W związku z tym, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z wykonaniem treści zapytania ujętego w formularzu kontaktowym.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
8. PROJECT PLAY szanuje prywatność Użytkowników i chroni ich dane osobowe. PROJECT PLAY podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników.
9. PROJECT PLAY przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania z nim kontaktu oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
10. PROJECT PLAY uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§3. Zmiana Polityki Prywatności

PROJECT PLAY zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Polityki Prywatności lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:
a. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń
mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron
b. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym
lub technologicznym,
c. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji
sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
d. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej.

§4. Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.projectplay.pl
2. Data publikacji Regulaminu na stronie Serwisu: 1.07.2019